arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 229


จิตอาสา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า

        วัดถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนไทยมาช้านาน เพราะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เป็นสถานที่ให้การศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม และยังเป็นศูนย์รวมของคนในท้องถิ่นและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าอีกด้วย แต่ในปัจจุบันวัดหลายแห่งไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร เพราะคนไทยมีความผูกพันกับวัดน้อยลง และไม่ได้มองว่าวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากเหมือนแต่ก่อน

         ทางนักเรียนห้อง 229 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญนี้และได้ทำการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเป็นวัดที่ต้องการการดูแลในระดับหนึ่ง โดยการดำเนินกิจกรรม จิตอาสา ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า นี้เป็นการช่วยดูแลรักษาและฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนให้สะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น