arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 228


จิตอาสา ณ สนามหลวง และสอนหนังสือผู้พิการทางสายตา

ที่มาและความสำคัญ

       เนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จะเห็นได้จากข่าวต่าง ๆ ในรายการโทรทัศน์หรือในหนังสือพิมพ์ ดังนั้นนักเรียนห้อง 228จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมจิตอาสานี้ขึ้นเพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ ฝึกความอดทน ฝึกความเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งกิจกรรมในครั้งในยังเป็นการร่วมแรงร่วมใจทำงานกันทำให้เกิดความสามัคคีภายในห้อง

การดำเนินกิจกรรม

       เนื่องจากเวลาว่างที่ไม่ตรงกันดังนั้นจึงได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อช่วยสอนการบ้านนักเรียนผู้พิการทางสายตา และกลุ่มที่ 2 ทำกิจกรรมที่สนามหลวง โดยช่วยจัดเตรียมอาหารที่ซุ้มที่ได้มีการติดต่อเป็นอาสาสมัครและนำอาหารไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่รอถวายสักการะพระบรมศพ

ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

       1.ได้ฝึกความสามัคคีภายในห้องเพราะถึงแม้จะมีการแยกกันไปทำกิจกรรม 2 สถานที่แต่ก็ได้ประชุมปรึกษากันอย่างดีภายในห้อง

       2.เกิดความสุข ความอิ่มเอมใจ เพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น

       3.ฝึกความมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น

ภาพการดำเนินกิจกรรม