arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 226


จิตอาสา ณ สนามหลวง

เนื่องด้วยเหตุการณ์วิปโยคเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางพระราชสำนักได้มีการจัดให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะพระบรมศพของพระองค์ท่าน จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ได้เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จึงต้องใช้กำลังคนในการจัดระเบียบและรักษาความเรียบร้อย พวกเราจึงได้ประสานงานกับกรมรักษาดินแดน เพื่ออาสาเป็นพลเมืองที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมอีกแรงหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรักษาความเรียบร้อยของระเบียบแถว

2.  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชานที่นั่งรออยู่ภายในซุ้มที่จัดเตรียมไว้

3.  เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย ณ บริเวณท้องสนามหลวง

4.  เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่มาทำจิตอาสา ณ บริเวณท้องสนามหลวง

หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง พวกเราทุกคนล้วนรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน การดำเนินการทุกอย่าง ทุกขั้นตอน ล้วนเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันของพวกเราห้อง 226 ทุกคน