arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 225


สอนการบ้านผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องจากปัจจุบัน พวกเราเล่งเห็นว่า ผู้ที่พิการทางสายตามีจำนวนมากขึ้น แล้วยังได้รับความช่วยเหลือได้ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจำกัดทางสายตา ทำให้การเรียนการสอนอาจมีอุปสรรค จึงต้องมีการจัดเรียนเสริมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีมูลนิธิคนตาบอดอยู่แล้ว ทางนักเรียน ม.6 ห้อง 225 จึงเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพวกเขาในการพัฒนาตนเอง จึงจัดการทำจิตอาสา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วัตถุประสงค์

          1.เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม โดย เป็นส่วนหนึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตา

          2.ปลูกสร้างจิตสำนึก ให้ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มีจิตอาสา และนึกถึงส่วนรวม 

เวลาและสถานที่

          วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
          1)ขั้นการวางแผน มีการตกลงกันว่า ควรทำอะไร ที่ไหน วางแผนการเดินทาง เมื่อได้สถานที่และเวลาที่ว่างตรงกันแล้ว จึงติดต่อประสานงานกับทาง มูลนิธิ 3  ชั่วโมง
          2)ขั้นดำเนินการ เดินทางไปที่มูลนิธิ ติดต่อกับฝ่ายจิตอาสา จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิด 6 ชั่วโมง
          3)ขั้นการสรุปและประเมินผล สรุปสิ่งที่ทำมา ช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับแล้วนำเสนอเป็นรุปเล่มรายงาน 1 ชั่วโมง

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ คือ ความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ให้ เนื่องจาก การสอนหนังสือ ต้อมีการเตรียมตัวต่างๆ และต้องมีจิตใจที่ดีที่จะนแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสามัคคีในห้องอีกด้วย