arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 156


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

กิจกรรมสอนหนังสือคนตาบอด ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

ที่มาและความสำคัญ

          ในปัจจุบันมีคนจำนวนมากตาบอด ไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือเป็นเพราะเกิดจากอุบัติเหตุ บุคคลเหล่านี้คือคนที่ประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นโลกภายนอกได้ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดและใช้ชีวิตอยู่ต่อไป

นักเรียนห้อง 156 ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาของคนตาบอดเหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรมสอนหนังสือคนตาบอดขึ้น เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการศึกษาหาความรู้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

2.   เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.   เพื่อฝึกความสามัคคี และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

4.   เพื่อฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบาก

เวลาและสถานที่

          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ฝึกให้เป็นคนที่มีความสามัคคี และมีน้ำใจ

 

 

กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า Create Learning Material

 

ที่มาและความสำคัญ

              ในปัจจุบันการได้รับโอกาสทางการศึกษาในประเทศไทยนั้น ยังถือว่าไม่ทั่วถึงเพราะยังมีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ บุคลากร หรือแม้แต่สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เด็กและเยาวชนหลายคนไม่ได้รับการศึกษาตามสิทธิของเด็กที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทำบุคคลเหล่านี้เติบโตมาเป็นปัญหาของสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงานหรือปัญหาต่างๆที่ทำให้สังคมเดือดร้อน

          และเนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้นักเรียนห้อง 156 เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมโครงการ “สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า” เพื่อให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสรับการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม

2. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้เด็กด้อยโอกาส

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4. เพื่อฝึกความสามัคคี

เวลาและสถานที่

          วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 สรุปผลการดำเนินงาน

          การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้าให้เด็กด้อยโอกาส และมีความสามัคคีในการทำงาน

 

 

กิจกรรม ช่วยสอนหนังสือ ทำการบ้านให้กับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ที่มาและความสำคัญ

          เนื่องด้วยในปัจจุบัน นักเรียนหรือนักศึกษาที่ความพิการทางสายตาไม่ได้มีโรงเรียนเฉพาะสำหรับพวกเขามากนัก กลุ่มคนที่พิการทางสายตานี้จึงต้องเข้ารับการศึกษาในภาคปกติซึ่งไม่ได้มีหลักสูตรที่รองรับสำหรับพวกเขาอย่างที่ควรจะได้รับ เช่น ไม่รองรับงานที่ใช้อักษรเบรลล์ เป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้จึงต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนปกติเพื่อช่วย เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ หรือสืบค้นข้อมูล

          พวกเรานักเรียนห้อง 156 จึงเห็นความสำคัญตรงนี้ และเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความ

บกพร่องทางการมองเห็น เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนหนังสือได้เหมือนกับเพื่อนๆที่มีความปกติทั่วไป

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม 

2.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเสียสละ 

3.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4.  เพื่อให้นักเรียนได้รุ้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก  

เวลาและสถานที่ 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้พิการทางสายตาได้รับความช่วยเหลือ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

 กิจกรรม เอ้า! ออกมาวิ่ง 

ที่มาและความสำคัญ

        เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการตื่นตัวทางด้านการดูแลสุขภาพของคนหลายๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นในหมู่วัยรุ่น วัยทำงาน หรือผู้สูงอายุ ทำให้ปัจจุบันมีสถานออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการปรึกษาในกลุ่มจึงได้ผลสรุปว่า "การออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกที่" จึงได้มีโครงการจิตอาสารณรงค์การวิ่งเก็บรอบในโรงเรียน ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า เอ้า! ออกมาวิ่ง 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้เพื่อนนักเรียนออกกำลังกาย

2. เพื่อความมีจิตสาธารณะ รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

3.  เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคีและฝึกเรื่องความรับผิดชอบ

4.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

เวลาและสถานที่

        วันที่20-22 มิถุนายน ในช่วงเวลา15.00-17.00 น. ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงาน

        โครงการนี้ทำให้เรามีความสามัคคี ซึ่งเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจในการรณรงค์ให้เพื่อนๆวิ่ง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการคิดแผน คำพูดเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเกิดความอยากวิ่ง หากมีการดำเนินโครงการแล้ว สามารถติดตามดูผลได้ทุกๆวันอังคาร พุธ และพฤหัส เวลาบ่าย 3โมงเป็นต้นไป ซึ่งโครงการครั้งนี้ทำออกมาได้ดีตามที่คาดหวัง