arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 154


จิตอาสา ณ สภากาชาดไทยและสนามหลวง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดี ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น และรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้เป็นผลการดำเนินงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 154 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน ที่สภากาชาดไทยและสนามหลวง ในที่นี้คณะผู้จัดทำได้ทำการลงมือปฏิบัติทำโครงการจิตอาสา ในขั้นแรกเราต้องมีการติดต่อกับทางสภากาชาดไทยเพื่อความสะดวกและขออนุญาตในการทำกิจกรรม จากนั้นก็มีการประชุมวางแผนว่าจะแบ่งงานกันทำอย่างไร จากการทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ฝึกให้ผู้ที่ลงมือทำมีความสามัคคีกันในกลุ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และอาจเป็นจิตสำนึกที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่รุ่นน้องให้ปฏิบัติและมีใจที่เป็นจิตอาสาแบบนี้ต่อไป