arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 145


รณรงค์การวิ่ง จิตอาสาแยกขยะและปลูกต้นไม้
ที่มาและความสำคัญ
          ในปัจจุบัน สังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลือจากคนในสังคมอีกมากมาย จึงทำให้เกิดโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อให้ทุกคนช่วยกันลดภาระขององค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะช่วยเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนทั่วไปหันมาช่วยเหลือกันมากขึ้น
          นักเรียนห้อง 145 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการจิตอาสาเพื่อพ่อการปลูกต้นไม้ช่วยโลกและการรณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพของบุคคล เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นพลเมืองดีต่อองค์กรและสังคมนั้นๆ