arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 143


จิตอาสาตามกลุ่ม

นักเรียนห้อง 143 ได้แบ่งกลุ่มกัน เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ โดยมี 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กิจกรรมรณรงค์การเก็บรอบวิ่ง

2. กิจกรรมสอนหนังสือชุมชนบ้านราชพัสดุ

 

3. กิจกรรมช่วยจัดคิวและประชาสัมพันธ์การบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับคนที่มาบริจาคเลือด
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

4. กิจกรรมช่วยเหลือ ณ พยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วยจัดเอกสารกับจัดยา