arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 126


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามกลุ่ม

          ห้อง 126 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้


1. กิจกรรมจิตอาสา ณ สภากาชาดไทย

     เนื่องจากทางการร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะที่สภากาชาดไทย เป็นการร่วมทำจิตอาสาที่ทำให้ได้ช่วยเหลือผู้มีจิตบริจาค และผู้มีปัญหา การร่วมกิจกรรมนี้จึงเป็นการร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือคนด้วยกันเองอย่างเต็มใจด้วยจิตสาธารณะที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น

          

 

2. กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดหัวลำโพง

     ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย ศาสนพิธีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา ศาสนพิธีจึงมีความเกี่ยวข้องกับชาวไทยมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนพิธีอย่างหนึ่งที่ชาวไทยนิยมปฏิบัติกันเป็นอย่างมาก คือการไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูป ในการไหว้พระพุทธรูปโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติในวัด มักมีการจุดธูปและเทียนประกอบ วัดต่างๆจึงมีการจัดชุดธูปและเทียน (ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม)ไว้ เพื่อให้สะดวกสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ กลุ่มของคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงไปทำจิตอาสาจัดชุดธูปและเทียน 

           

 

 

3. กิจกรรมรณรงค์การวิ่งเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     เนื่องจากในปัจจุบันเด็กนักเรียนมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักและสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง โครงการรณรงค์วิ่งนี้จึงได้เกิดขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนอยากที่จะออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตนเองและเพื่อให้จิตใจแจ่มใสและมีความสุขและในการวิ่งเก็บรอบนั้นนักเรียนไม่ค่อยวิ่งจริง มักจะใช้การโกงรอบวิ่ง เราจึงควรช่วยผลักดันโครงการนี้ขึ้นมา

           

 

4. กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

     ในขณะนี้ที่บริเวณพระบรมมหาราชวังได้ทำการเปิดให้ประชาชานทั่วไปเดินทางไปสักการะพระศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักของชาวไทยเป็นอันมากประกอบกับปกครองประเทศไทยตามหลักทศพิธราชธรรม ทุ่มเทพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศไทยมาเป็นเวลาตลอด 70 ปี จึงได้มีประชาชนมาอยู่เป็นเนืองๆ มิขาดสาย

     และในการถวายเพลิงพระศพนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ดอกไม้จันทน์เป็นจำนวนมาก แต่ในงานการทำดอกไม้นี้ นับเป็นงานฝีมือซึ่งต้องใช้เวลาและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำที่ละเอียดละออ ทำให้หลายคนที่มีจิตอาสาเลือกที่จะทำประโยชน์ด้านอื่นแทน ทำให้งานในส่วนนี้ยังขาดคนอีกมากนั่นเอง

     ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้า ห้อง 126 เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยทำดอกไม้จันทน์ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชนชาวไทยทุกคน