arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 125


อาสาสมัคร ณ สภากาขาด และโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

การดำเนินการจิตอาสาห้องนั้นโดยรวมถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการอำนวยความสะดวก และสร้างเสริมจิตสาธารณะในแต่ละบุคคล ในช่วงการประสานงานวางแผนจัดการดำเนินการ ประสบปัญหาวันและเวลาของแต่ละบุคคลนั้นว่างไม่ตรงกัน ทำให้ต้องช่วยกันหาวิธีในการแบ่งกลุ่มไปจัดการทำจิตอาสา

การทำดำเนินการจิตอาสา ณ สภากาชาดไทย ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยโดยได้จัดการทำงานเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้มาใช้บริการ โดนอำนวยความสะดวกในการจัดแถวจัดคิว กลุ่มที่สองช่วยเหลือในการให้ความรู้และขอรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการบริจาค สเต็มเซลล์

การดำเนินการทำจิตอาสา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความราบรื่น โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือๆน้อง ในการทำการบ้านที่โรงเรียน และได้ข้อสังเกตถึงการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นั้นยังบกพร่องอยู่มาก เพราะพบว่าการบ้านส่วนใหญ่เป็นการบ้านเขียน การบ้านกากบาทแบบฝึกหัด หรือแม้กระทั่งการวาดรูป ซึ่งดูแลเป็นสิ่งที่เด็กผู้บกพร่องทางสายตาไม่อาจทำได้อย่างง่าย หรืออาจะทำไม่ได้เลยถ้าหากขาดการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม การช่วยแบ่งเบาภาระการบ้านของน้องๆไปไม่มากก็น้อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม