arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 947


แพ็คข้าวกล่อง ณ สนามหลวง

นักเรียนห้อง 947 ได้ทำกิจกรรมแพ็คข้าวกล่อง ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ ณ บริเวณท้องสนามหลวง วันที่ 6 พ.ย. 2559 ผลการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยดี ทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเกิดมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน