arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 946


จิตอาสา ณ สนามหลวง

นักเรียนห้อง 946 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา  Volunteers For Dad ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และบริเวณสนามหลวง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 โดยได้ ช่วยเก็บเศษขยะบริเวณสนามหลวง และช่วยงานภายในศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For Dad เช่น นับจำนวนของที่มีผู้บริจาคให้แก่ศูนย์ จัดอาหารและขนมเพื่อส่งให้แก่ประชาชน และผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ฝึกการมีจิตสาธารณะ ความเสียสละ รู้จักการเป็นผู้ให้ และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์