arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 945


บริจาคสิ่งของให้กับเด็กบ้านราชวิถี

นักเรียนห้อง 945 ได้ร่วมกันนำสิ่งของสภาพดี บริจาคให้กับบ้านราชวิถี เพื่อให้เด็กๆน้องๆ และเพื่อนๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป