arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 943


แพ็คสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้
 

ห้อง 943 ได้ทำกิจกรรมแพ็คสิ่งของเพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยทางภาคใต้ที่โรงเรียนเตรียมอุดม และสภากาชาดไทย โดยกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้มีความสามัคคีและมีจิตสาธารณะ

 

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๗_0080

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๗_0236จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0109

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0110

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0115

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0120

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0162

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0189

จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0234จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0252จิตอาสาจาผู้ปกครอง_๑๗๐๑๒๘_0267