arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 942


จิตอาสา ณ สนามหลวง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของห้อง 942 ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 นี้ คือการไปทำจิตอาสาที่สนามหลวง โดยให้สมาชิกในห้องทุกคนไปยังสนามหลวงแล้วช่วยไปเป็นจิตอาสาตามจุดต่าง ๆ ช่วยดูแลความสะดวกสบายแก่คนที่จะไปกราบพระบรมศพของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกคนทำกิจกรรมนี้ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขกับการช่วยเหลือคนอื่น

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

นำวัตถุดิบทำอาหารไปบริจาค
นำวัตถุดิบทำอาหารไปบริจาค
ไปร่วมทำจิตอาสากับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

 

ร่วมกันประกอบอาหาร
ร่วมกันประกอบอาหาร
ร่วมกันประกอบอาหาร
บริการแจกน้ำให้ผู้มากราบพระบรมศพ
ร่วมกันแจกน้ำให้ผู้มากราบพระบรมศพ
บริการแจกน้ำให้ผู้มากราบพระบรมศพ
ช่วยกันแยกขยะที่สนามหลวง
ช่วยกันเก็บขยะที่สนามหลวง
ช่วยกันเก็บขยะที่สนามหลวง
ล้างผ้าใบสำหรับคนมานอนค้าง
ช่วยกันแยกขยะที่สนามหลวง
สมาชิกห้อง 942