arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 941


จิตอาสา ณ สนามหลวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 941 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 

งานอาสาสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

VOLUNTEERS FOR DAD

กระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

อาสาสมัครจัดการขยะ-แยกขยะ บริเวณจุดรอเข้าสักการะพระบรมศพ

 

 

 

งานอาสาสมัครร่วมกับงานรักษาดินแดน ณ สนามหลวง

 

 

 

งานอาสาสมัครบริจาคอาหารให้กับประขาชนที่มาสักการะพระบรมศพ บริเวณป้อมพระสุเมรุ