arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 846


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

นักเรียนห้อง 846 จำนวน 42 คน ได้ไปช่วยกันทำความสะอาดที่วัดปทุมวนาราม โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดได้แก่ การกวาดพื้นบริเวณรอบๆวัด ทำความสะอาดบริเวณวัด รวมถึงการช่วยจัดของรอบๆวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วได้บริจาคไม้กวาด ที่โกยขยะ และอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ทางวัดปทุมวนาราม ครั้งนี้ห้อง 846 ทุกคนได้ช่วยกันทำงานได้อย่างเต็มที่ มีความขยัน สามัคคี และความตั้งใจ นับได้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้องของตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วย