arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 844


ทำความสะอาดวัดปทุมวนารามฯ

นักเรียนห้อง 844 ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ปีการศึกษา 2559 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนสถาน เนื่องจากพุทธศาสนสถานเป็นสถานที่พำนักของพระสงฆ์ อันเป็นสาวกที่ช่วยเผยแผ่ศาสนาพุทธขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดจึงจำเป็นต้องมีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในประเทศไทยเข้าด้วยกัน ทางสมาชิกในห้อง 844 จึงมีมติร่วมกันว่า จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยการทำความสะอาดวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2560 การทำงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้ช่วยทำความสะอาดวัดแล้ว ยังได้บุญกุศลแก่นักเรียนทุกคนอีกด้วย