arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 835


สร้างหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาผ่านแอปพลิเคชั่น Read for the blind

ที่มาและความสำคัญ

            เนื่องจากผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยสองวิธีเท่านั้น คือการใช้อักษรเบลล์ ซึ่งมีกระบวนการทำที่ยากและซับซ้อน กับวิธีที่สองคือใช้หนังสือเสียงซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้อง835 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งมีค่าควรกับคนทุกคน จึงได้จัดโครงการ “สร้างหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาผ่านแอปพลิเคชั่น Read for the blind” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาให้สามารถอ่านหนังสือได้ผ่านแอปพลิเคชั่น “Read for the blind” และเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้พิการทางสายตา

 

ภาพการทำกิจกรรม

ภาพการทำกิจกรรมกิจกรรม สร้างหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสายตาผ่านแอปพลิเคชั่น Read for the blind ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา