arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 832


บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

นักเรียนห้อง 832 ทำกิจกรรมนำของอุปโภคบริโภคไปบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการดำเนินการสำเร็จไปได้ด้วยดี ทำให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ลำบาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนในห้องอีกด้วย