arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 823


จิตอาสา ณ สนามหลวง

นักเรียนห้อง 823 ทำกิจกรรมทำโดยการ ช่วยประกอบอาหารและเก็บขยะ ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยปรับทัศนวิสัยบริเวณให้สวยงามยิ่งขึ้น และนักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์