arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 822


การดำเนินงานของห้อง 822 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดและมีความสามัคคีในการทำงาน