arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 815


จิตอาสา ณ สนามหลวง

 

ที่มาและความสำคัญ

          ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  จึงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย  มีประชาชนจำนวนมหาศาลที่มายังสนามหลวงเพื่อเฝ้ารอที่จะถวายความเคารพพระบรมศพ  พวกเราชาวห้อง 815 จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและอำนวยให้กับประชาชนทุกคนที่มายังสนามหลวง  จึงติดต่อไปยังศูนย์ประสานงานจิตอาสาและขออาสาไปทำงานที่สนามหลวง  พวกเราตั้งใจจะช่วยทำในทุกเรื่องที่สามารถทำได้เพื่อเป็นการทำความดี ถวายพระองค์ท่าน  

วัตถุประสงค์

1.       อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

2.       เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือสังคม ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ให้  ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา มีความเผื่อแผ่ผู้อื่นในสังคม

3.       เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

4.       เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกัน ทำให้เกิดความสามัคคี และฝึกการมีจิตอาสา