arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 812


กลุ่ม

ทุกวันนี้การจัดการด้านการบริการประชาชนด้านต่างๆในหลายสถานที่ ประชาชนยังไม่ได้รับการที่ดีเท่าที่ควร รวมไปถึงด้านการศึกษาของเด็กไทยที่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ก่อปัญหาตามมาในภายหลัง ส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศ

นักเรียนห้อง 812 จึงทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ วัดบางโคล่ กิจกรรมจัดคิวผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีจิตสำนึกต่อสาธารณะและเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทย โดยการดำเนินการต่างๆได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี