arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 81


กลุ่ม
การปลูกฝังจิตสาธารณะประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

การปลูกฝังจิตสาธารณะประโยชน์ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

โดย นักเรียนห้อง 81 ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
       เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะทำประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งนี้กิจกรรมยังก่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดี และมองเห็นถึงคุณค่าของการทำสาธารณะประโยชน์
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน(ที่สะท้อนผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม)
1.ความสะอาดของพื้นที่โดยรอบบริเวณสวนลุมพินีวัน
2.การจัดสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.การแบ่งเบาภาระให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย
4.การช่วยเหลืองานโรงทานเนื่องในโอกาสวันพ่อ