arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 80


ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดเพชรบุรี

โดยนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 80 ตึกศืลปะ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 มกราคม 2560

วัตถุประสงค์
1.       เพื่อศึกษาวิธีการปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย
2.       เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย
3.       เพื่อการเรียนรู้และการวางแผนอย่างเป็นระบบในการปลูกป่าชายเลน
4.       เพื่อเรียนรู้การแบ่งปันและรับฟังความเห็นของผู้อื่น รวมถึงการทำงานเป็นกลุ่ม