arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 74


บริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนตชด.
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
          เพื่อฝึกจิตสำนึกและจิตสาธารณะในเยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยทำความดี ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง

เวลาและสถานที่ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมกราคม ปี 2560
                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ชิ้นงาน : หีบห่อเสื้อผ้า ถุงเท้าและอื่นๆ ที่จะนำไปบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

วิธีการดำเนินงาน

1. ขั้นซื้อเสื้อผ้าและของบริจาคอื่นๆ
          - ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าที่ติดต่อไว้ โดยซื้อเสื้อจำนวน 145 ตัว ประกอบด้วยเสื้อหลายสี
          - เตรียมอุปกรณ์บรรจุของบริจาค ได้แก่ ถุงพลาสติก กรรไกร เทปกาว และอื่นๆ

2. ขั้นปฏิบัติ

          2.1 บรรจุเสื้อผ้าที่ซื้อมาใส่ถุงพลาสติกใส ติดเทปกาว และแยกขนาดของเสื้อตามจำนวนนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ระดับชั้นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้า
          2.2 บรรจุของบริจาคอื่นๆ ได้แก่ ถุงเท้า หมวก และของเล่นอื่นๆ ใส่ถุงพลาสติก
          2.3 นำของบริจาคทั้งหมดใส่ลงในถุงและเคลื่อนย้ายขึ้นรถ

3. ขั้นส่งมอบของบริจาค

          ส่งมอบของบริจาคทั้งหมดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดย
คุณครูทิพย์อาภา ศรีวรางกูล คณะครูท่านอื่นๆ และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้ส่งมอบ

4. ขั้นจัดทำรายงานการทำกิจกรรม

          จัดทำรายงานประกอบการทำกิจกรรมจิตอาสา

สรุปผลการดำเนินงาน

          จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 74 ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และจากการที่นักเรียนในห้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงตามจุดประสงค์ของโรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน และปลูกจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน