arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 667


จิตอาสา ณ สนามหลวง
จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง(มธก.) 

  

ห้อง 667 ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบไปด้วย การเก็บขยะ การแยกขยะ ทำอาหาร ประชาสัมพันธ์เส้นทาง แจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ณ สนามหลวง ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559