arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 666


เก็บขยะ สวนลุมพินี

นักเรียนห้อง 666 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะรักษาความสะอาด ณ สวนลุมพินี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์