arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 664


จิตอาสา ณ สนามหลวง

นักเรียนห้อง 664 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเป็นอาสาสมัครเก็บขยะในโครงการ Volunteers for Dad ณ สนามหลวง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ และนักเรียนได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างเป็นประโยชน์