arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 66


ส่งน้ำใจให้ทหารกล้าในสามจังหวัดชายแดนใต้

นักเรียนห้อง 66 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งน้ำใจให้ทหารกล้าในสามจังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากภาคเรียนที่หนึ่ง แต่ภายในภาคเรียนนี้ภายในห้อง 66 ได้ระดมเงินและจำนวนของบริจาคให้มากกว่าภาคเรียนที่แล้วและส่งของในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงมีทหารผู้เป็นรั้วของประเทศคอยปกป้องเหตุความไม่ปกติในบริเวณนั้น โดยจุดประสงค์ครั้งนี้คือเพื่อต้องการขอบพระคุณคุณงานความดีและความเสียสละที่ทหารได้เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อความสงบสุขของชาติ และเพื่อตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันหาที่สุดไม่ได้ แม้ว่าจะมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม ผลของการทำกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กิจกรรมครั้งนี้ทำให้สมาชิกห้อง 66 ได้ตระหนักถึงความเสียสละของตนเองเพื่อสังคมส่วนรวม การรู้จักบริหารจัดเวลาของตนให้มีประสิทธิภาพและฝึกระบบการประสานงานที่ดีอันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมา