arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 657


กลุ่ม

  หนึ่งในหน้าที่ของนักเรียนที่ดีนั้นนอกจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่แล้ว ก็คือ การขยายความสามารถในการทำความดีออกไป ด้วยการเป็นกำลังสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือส่วนรวม ตามศักยภาพที่มีอยู่ 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษา-จีน ห้อง 657 เล็งเห็นความสำคัญของการทำความดีเพื่อส่วนรวมจึงได้ทำการแบ่งหน้าที่และกระจายตัวกันไปบำเพ็ญประโยชน์ยังสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีรายชื่อกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรม ทำความสะอาดรอบอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

2. กิจกรรม VOLUNTEERS FOR DAD ณ สนามหลวง

3. กิจกรรม จิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ สนามหลวง

4. กิจกรรม กวาดลานวัด ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

5. กิจกรรม ช่วยน้องด้วยนะคะ ณ Baankrumod Academy

  โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงได้ดี