arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 655


ช่วยสอนหนังสือเด็กพิการทางสายตาและเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง

         เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจเพิ่มขึ้น ดังนั้นพวกเราจึงตระหนักถึงความสำคัญ ในการเยียาวยารักษาจิตใจที่ทุกข์เศร้าของผู้ที่มีปัญหาทางจิต โดยห้อง 655 ได้แบ่งกันไปทำกิจกรรม 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน ได้แก่ การไปสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กพิการทางสายตา และเด็กเล็กที่ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากความไม่พร้อมของผู้ปกครอง

 
ช่วยสอนหนังสือเด็กพิการทางสายตา

 

 

             

 

 

สันทนาการน้องๆ