arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 654


กลุ่ม

กิจกรรมจิตอาสา ห้อง 654

กลุ่มที่ 1: กิจกรรม "สร้างความสุขให้คนชรา"

วันที่ปฏิบัติกิจกรรม: 7 มกราคม 2560

สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม: บ้านผู้สูงอายุคามิลเลี่ยน พัฒนาการ

 

กลุ่มที่ 2: กิจกรรม "เยี่ยมสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด"

วันที่ปฏิบัติกิจกรรม: 7 มกราคม 2560

สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม: สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด