arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 65


จิตอาสา ณ สนามหลวง

ทำกระทงใบตองเพื่อนำไปใช้ห่ออาหารที่ท้องสนามหลวงสำหรับประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ยังความโศกเศร้ามาแก่ประชาชนชาวไทยทุกแห่งหน และเนื่องด้วยบริเวณท้องสนามหลวงเป็นสถานที่่ที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวัง แล้วนั้น

หนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนในห้อง 65 ได้ไปปรุงอาหารแจกประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ทำให้เป็นที่สนใจของครัวส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอให้ทำส่งให้ทางครัว เพื่อจะนำไปใช้แจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไป ผู้ปกครองท่านนั้นจึงได้เเจ้งเรื่องกับอาจารย์ที่ปรึกษาห้อง 65 และนักเรียนทุกคน ซึ่งหัวหน้าห้องได้เสนอไปว่าควรทำกิจกรรมนี้เพื่อเป็นจิตอาสาของห้องเรียน 65 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มีการทำกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ในวันที่ 6, 13, 20, และ 27 พฤศจิกายน 2559 ครั้งละประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทำให้รวมเเล้วได้อยู่ระหว่าง 12 - 16 ชั่วโมงโดยรวม โดยใช้อาคารเอนกประสงค์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และลานหน้าตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นสถานที่ดำเนินการ