arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 642


เก็บขยะ ณ สนามหลวง

นักเรียนห้อง 642 มีความประสงค์ที่จะร่วมพิธีถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และอำนวยความสะดวกในการรักษาความสะอาดในพื้นที่สนามหลวงในส่วนของพื้นที่แจกอาหาร เพื่อในการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่ทำลายสถานที่อันเนื่องมาจากปัญหาขยะ เราจึงร่วมกันยืนถือถุงใส่ขยะ คัดแยกขยะ โดยกระจายเป็นจุดๆ เพื่อความสะดวกของทั้งฝ่ายเราเอง และผู้มาร่วมงาน