arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 59


อ่านหนังสือเพื่อมอบให้ผู้พิการทางสายตา

นักเรียนห้อง 59 ทำกิจกรรมอัดคลิปเสียงเล่านิทาน เรื่องสั้น ฯลฯ ลงแผ่นซีดี มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รู้จักช่วยเหลือสังคม ช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาหาความรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาและรู้จักการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคีในการทำงาน