arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 444


สอนการบ้านคนตาบอด

นักเรียนห้อง 444 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอนการบ้านคนตาบอด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชอุปถัมภ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนหนังสือ อ่านหนังสือ วาดภาพ และเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมภายนอกห้องรียน กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนักเรียนทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น