arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 443


จิตอาสา ณ สภากาชาดไทยและบ้านภูมิเวท

ท้ายที่สุดการดำเนินงานทั้ง 2 กลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงได้รู้จักถึงการแบ่งเวลาระหว่างการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการเรียนให้เหมาะสม