arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 438


ช่วยเหลือการทำงานของผู้พิการทางสายตา

ในปัจจุบัน สังคมไทยได้พบกับปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอาการพิการหรือผู้ที่ด้อยโอกาสในการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ได้ในระยะยาวมิเช่นนั้นบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นภาระในสังคมแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะคนนั้นเลือกเกิดไม่ได้ เราจึงต้องให้ความเท่าเทียมแก่บุคคลเหล่านั้น

นักเรียนห้อง 438 ได้เห็นความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาของสังคมไทยและเห็นความสำคัญของการช่ววยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสังคมอีกด้วย

เวลาและสถานที่: วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์