arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 432


จิตอาสา ณ สนามหลวง

สืบเนื่องจาก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและน่าสลดใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ผสกนิกรชาวไทยได้เดินทางมาจากทุกหนแห่ง เพื่อมาแสดงความอาลัยที่ท้องสนามหลวง อย่างไรก็ตาม มีผู้คนจำนวนมากมาที่สนามหลวง จึงเกิดความวุ่นวายและความล่าช้า ทำให้มีการรับสมัครจิตอาสาดูแลผู้คนที่มาสนามหลวง

นักเรียนห้อง 432 ได้เห็นความสำคัญของการกระทำดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทำจิตอาสาที่สนามหลวง เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยเหล่าจิตอาสาที่สนามหลวงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะการแยกขยะเป็นทางหนี่งของการอนุรักษ์ทรัพยากร
  2. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
  3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนในห้อง

 

เวลาและสถานที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง