arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 431


จิตอาสา ณ สนามหลวง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นักเรียนห้อง 431 ได้ไปทำกิจกรรม volunteers for dad ณ บริเวณสนามหลวง และ ผลที่ออกมานั้น ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คือ ขยะในบริเวณสนามหลวงลดลง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในการทำงาน และเรียนรู้การเก็บขยะ และคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้แนะนำวิธีแยกขยะให้ผู้ทิ้งด้วย การดำเนินงานจึงประสบผลสัมฤทธิ์