arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 335


จิตอาสา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนห้อง335 ได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยบุคคลที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย (สายตา)

2. เพื่อใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม