arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 334


สอนหนังสือเด็กกำพร้าและคนตาบอด

ห้อง 334 ได้ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กหญิงกำพร้าและคนตาบอด ที่มูลนิธิบ้านราชวิถี และมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยื่นโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น