arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 332


ดูแลเด็กกำพร้าและช่วยเหลือคนตาบอด

ที่มาและความสำคัญ

จิตอาสา หมายถึง ความสำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เป็ นจิตที่เป็ นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวก มีความหวังดีต่อผู้อื่น เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทำอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน และส่งผลให้ เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะแสดงพฤติกรรมที่อาสาทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม การงดเว้นการกระทำที่จะส่งผลให้เกิดความชำรุดเสียหาย การมีส่วนร่วมดูแลรักษา และเคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม

ความสำคัญของจิตอาสา

1. ทำให้บุคคลมีความคิดขั้นสูงช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้น การให้มากกว่าการรับทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ

2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี ที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน

3. ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักการเสียสละ

2.เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.เพื่อสร้างความสามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4.เพื่อเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ สังคม

 

 

 

เวลาและสถานที่

เวลา 9:00 น. – 15:00 น.

 

สถานที่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นเตรียม

- ประชุมห้องเพื่อเลือกสถานที่ทำจิตอาสา
- แบ่งงาน
- นัดหมายวันเวลาที่สมาชิกในห้องสะดวกมากที่สุด
- ติดต่อสถานที่ตามวันเวลาที่ตกลงไว้
- ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำจิตอาสา

ขั้นปฎิบัติ

- เมื่อถึงสถานที่ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มทำจิตอาสา
- ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ เช่น แจกอาหารแกเด็กและคนตาบอด
- เมื่อทำเสร็จแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

 

หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

- สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย
- BTS รถไฟฟ้า (การเดินทาง)
สื่อ/อุปกรณ์/งบประมาณ

- อุปกรณ์ที่สมาคมจัดเตรียมให้ 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

จากแฟ้มสะสมผลงาน

จากแฟ้มสะสมผลงานจะเห็นได้ว่าทุกคนได้ไปบำเพ็ญประโยชน์อย่างพร้อมเพรียงกัน และตรงตามเวลาที่ได้มีการนัดกันไว้ ได้มีการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างมากมาย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆก็สามารถช่วยกันเช้าไปช่วยกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีสติอยุ่ตลอดเวลา ไม่ทำงานผิดพลาด และมีการเตรียมการที่พร้อมจึงทำให้ทำงานได้อย่างสะดวกสะบาย

 

จากทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้ประเมินจึงให้ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้