arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 29


บริจาคหนังสือให้ผู้ที่ขาดแคลน

ที่มาและความสำคัญ

          ในปีการศึกษา 2559 นี้ เป็นปีสุดท้ายสำหรับการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนหลายคนได้ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนักเรียนอีกหลายคนรักที่จะอ่านหนังสือ จึงมีหนังสือที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน หนังสือปรัชญา หนังสือเรียน แบบฝึกหัด พวกเราเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดี ได้เรียนหนังสือ ได้อ่านหนังสือที่ตนเองต้องการ แต่ทว่าก็ยังมีน้องๆ อีกหลายๆ คนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ ห้อง 29 จึงได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการคิดกิจกรรมนี้ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อมอบหนังสือให้กับคนที่ขาดโอกาส

2.     เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ของนักเรียนและฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อผู้อื่น

 

เวลาและสถานที่

          ไปรษณีย์ไทย สาขาเคาน์เตอร์สยามสแควร์วัน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

 

สรุปผลการดำเนินงาน

นักเรียนห้อง 29 ผู้จัดทำกิจกรรมนี้ได้ส่งหนังสือบริจาคผ่านไปรษณีย์ไทยไปยังมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธิได้คัดเลือกและจัดสรรปันสวนหนังสือไปให้ผู้ที่ขาดแคลน

 

รายชื่อนักเรียน

1.   น.ส. กานต์รวี      อุดชัย

2.   น.ส. เกวลี         บุญยทัศนีย์กุล

3.   น.ส. จิรัชญา      เอกเกิด

4.   น.ส. ฉัฐญา       สีวลีพันธ์

6.   น.ส. ณิชกุล      ศิริจิตจันทร์

7.   น.ส. ณิชา        เด่นศิริอักษร

8.   น.ส. ดลรัสม์      เหลืองแสงชัย

9.   น.ส. ตวงพร      เสรีดีเลิศ

10. น.ส. แทนใจ      ประพาศพงษ์

11. น.ส. ธันยพร      คุณกรนิรันดร์

12. น.ส. ธิติวดี        ฐิติวัฒนาการ

13. น.ส. ธีรวดี        เกาะเทียน

14. น.ส. พชรมน     ธรประกอบ

15. น.ส. พนิตา      โฆษิตชัยวัฒน์

16. น.ส. พราวรวี    เสพธรรม

17. น.ส. พิทักษ์พร  พรพิทักษ์สุข

18. น.ส. มทนาลัย   สุดสายสาคร

19. น.ส. โยษิตา     โชติช่วง

20. น.ส. วรัญญา    ลายวิเศษกุล

21. น.ส. อัณณาดา  โขเจริญผล

22. น.ส. อาภิชา    โทณะวณิก

23. นาย จิตบุณย์    ลีลาศวัฒนา  

24. นายชยุต         ยงกิจเจริญ

25. นาย ณัฐนันท์    ตรีรัตนพันธ์

26. นาย ดนัยภัค     ชัยวณิชยา

27. นาย ธนธรณ์     อินนุพัฒน์

28. นาย ธนวีร์       ศรีไพโรจน์

29. นาย ธรีนนท์     โภคาปราการ

30. นาย ธีรัตม์      บุณยสงวน

31. นาย นพรุจ     เดชะวรานนท์

32. นาย ปวีร์        ตันติวัสดาการ

33. นาย พรพิพัฒน์ กิตติรตนวิวัฒน์

34. นาย ภาวิช      กาญจนถวัลย์

35. นาย ภูมิสิริ       ศุภวาทิน

36. นาย ภูรินทร์     เพิ่มศิลป์

37. นาย ยศภัทร    มีเพชรอัฐมงคล

38. นาย ศิวกร      น้ามังคละกุล

39. นาย ศุภณัฐ    คงสุวัฒนาเลิศ

40. นาย อภีตรา    จิระประดิษฐา

41. นาย เอกธนัช  ซื่อตรงประเสริฐ