arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 28


ช่วยงานศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

กิจกรรมเช่น กดบัตรคิว ส่งผู้บริจาคไปยังห้องต่างๆ เชิญชวนลงทะเบียนสเต็มเซลล์ เป็นต้น

วันที่ 29 มกราคม 2560