arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 277


อำนวยความสะดวกการบริจาคโลหิต

ห้อง 277 ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ ในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2559 ทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้บริจาคโลหิตและเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์