arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 227


ส่งน้ำใจให้ทหารกล้าในสามจังหวัดชายแดนใต้

นักเรียนห้อง 227 ร่วมกันส่งกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาใต้ โดยส่งพัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคและบัตรอวยพรเขียนข้อความให้กำลังใจผ่านทางไปรษณีย์ ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม