arrow_back ห้องเรียนทั้งหมด

ห้อง 226


บริจาคช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2559 ให้พี่น้องชาวใต้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่พอใช้ในยามฉุกเฉิน และเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน (ที่สะท้อนผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม)

1.บริจาคเงินซื้อเรือท้องแบน   2.น้ำเปล่า    3.เสื้อผ้า(เสื้อกล้าม กางเกงใน)    4.เครื่องดื่ม ทรีอินวัน(กาแฟ โอวัลติน)   5.บริจาคยา

 

วิธีการดำเนินงาน

ขั้นเตรียม

   1.แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเพื่อแยกกันไปหาของใช้ที่จำเป็น อาทิเช่น ยารักษาโรค น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น เพื่อนำมาบริจาค
   2.จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการส่ง เช่น ติดต่อกับสถานีตำรวจ ติดต่อกับไปรษณีย์ขั้นปฎิบัติ

ขั้นปฏิบัติ

   1.จัดหาสิ่งของตามที่ได้จัดแจงกันไว้ปริมาณพอสมควร

   2.นำไปส่งกับสถานที่ที่เตรียมไว้

 

หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน

สถานีตำรวจปทุมวัน ไปรษณีย์ไทย

 

สื่อ/อุปกรณ์

สิ่งของที่ใช้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

การวัดและประเมินผล

จากแฟ้มสะสมผลงาน

   เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความสามัคคีของคนไทย ปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวม และช่วยบรรเทาทุกข์ภัยของพี่น้องทางภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการจิตอาสาครั้งนี้